Ve­ri­ kl: 23:00
Sta­ur ┌rk. Skřj. m/s Vindst. Hiti
ReykjavÝk 0,3 9 SA 7,9░
Stykkishˇlmur 0,0 9 ANA 7,7░
BolungarvÝk 0,1 6 A 6,5░
Akureyri 0,0 2 S 4,7░
Raufarh÷fn 0,0 2 ASA 4,6░
Egilsst.flugv. 0,0 2 S -2,1░
Dalatangi 0,0 1 SV 3,4░
Keflav.flugv. 15 SA 8,4░

K÷nnun
Ţmsar upplřsingar

Innanríkisráðherra hefur á Alþingi lagt fram frumvarp til nýrra umferðarlaga.  Helstu nýmæli í frumvarpinu frá gildandi umferðarlögum eru talin upp í greingerð sem því fylgir og þau sem hér segir:  

 

"II. Helstu breytingar í frumvarpinu frá gildandi umferðarlögum.
    Helstu stefnumið frumvarpsins og meginbreytingar í upphaflegu frumvarpi til umferðarlaga frá gildandi umferðarlögum eru eftirfarandi:
    –     Sett er fram markmiðsgrein í 1. gr. frumvarpsins, en það er nýmæli í umferðarlögum hér á landi.
    –     Viðhaldið er þeirri stefnumörkun, sem sögulega hefur verið lögð til grundvallar hér á landi og í Danmörku, að í upphafi laganna sé að finna ákvæði þar sem helstu orð og hugtök sem fram koma í lögunum eru skilgreind.
    –     Ákvæði gildandi laga um neyðarakstur eru gerð mun ítarlegri og fellur nú slíkur akstur undir hugtakið forgangsakstur, sbr. 10. gr.
    –     Sveitarstjórn, og Vegagerðinni þegar um er að ræða þjóðveg, ber að taka ákvarðanir um útfærslu á sérreinum með hliðsjón af umferðaröryggi vegfarenda, umhverfissjónarmiðum og skilvirkni samgangna, sbr. 16. gr.
    –     Nýmæli um akstur í hringtorgum, sbr. 18. gr.
    –     Ákvæði um varúðarskyldu við biðstöð almenningsvagna kemur í stað sambærilegs ákvæðis í gildandi lögum um hópbifreiðar, sbr. 20. gr.
    –     Ákvæði um að þegar ökutæki mætast skuli sá ökumaður víkja sem betur fær því við komið er breytt þannig að sá sem kemur fyrr að hindrun skuli víkja fyrir þeim sem seinna kemur að, sbr. 21. gr.
    –     Samspil og uppbygging ákvæða laganna um framúrakstur, sbr. 22.–24. gr., er einfölduð frá gildandi lögum. Lagt er bann við því að aka fram úr öðru ökutæki rétt áður en komið er að gatnamótum og enn fremur er lagt bann við að aka fram úr þar sem er óbrotin miðlína, sbr. 24. gr.
    –     Ákvæði um bann við stöðvun og lagningu ökutækis eru færð til nútímalegra horfs, sbr. 28. gr.
    –     Ákvæði um skyldu til að hafa stöðuljós og hættuljós tendruð ef ökutæki stöðvast á akbraut og að ávallt skuli setja upp viðvörunarþríhyrning, sbr. 34. gr.
    –     Ákvæði um að hraði ökutækis megi aldrei vera meiri en hámarkshraði, hvernig sem aðstæður til aksturs er að öðru leyti, sbr. 35. gr.
    –     Reglur um að hámarksökuhraði í þéttbýli skuli vera 50 km á klst. nema annað sé gefið til kynna með umferðarmerkjum, sbr. 36. gr.
    –     Reglur um hámarkshraða utan þéttbýlis eru rýmkaðar og ökuhraði á akbraut með bundnu slitlagi og fleiri en einni akrein er samræmdur í 90 km á klst., sbr. 36. gr. Hámarkshraði skal ákveðinn með hliðsjón af umferðaröryggi vegfarenda, umhverfissjónarmiðum og skilvirkni samgangna.
    –     Ákvæði um hjólreiðamenn eru færð til nútímalegra horfs, sbr. 41. og 42. gr.
    –     Gildissvið ákvæða umferðarlaga um bann við ölvunarakstri og akstri undir áhrifum ávana- og fíkniefna eru annars vegar rýmkuð og hins vegar gerð skýrari. Þannig er leyfilegt áfengismagn í blóði ökumanns lækkað úr 0,5‰ í 0,2‰, sbr. 45. gr. Sjá nánar almennar athugasemdir í VII. kafla hér síðar.
    –     Ávana- og fíkniefni skulu mæld í blóði ökumanns en ekki blóði eða þvagi eins og er í gildandi lögum, sbr. 2. mgr. 46. gr.
    –     Bann við að afhenda eða selja ökumanni vélknúins ökutækis eldsneyti, sé hann augljóslega undir áhrifum áfengis, nær einnig til þess sem er augljóslega undir áhrifum ávana- og fíkniefna, sbr. 47. gr.
    –     Reglur um framkvæmd öndunarprófs og sýnatöku vegna gruns um ölvunarakstur eða akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna eru gerðar fyllri, sbr. 48. gr.
    –     Efnisákvæði ESB-reglna um aksturs- og hvíldartíma ökumanna í farþega- og farmflutningum á ökutækjum yfir 3,5 tonnum eru tekin upp í lögin í IX. kafla, sbr. 50.–53. gr.
    –     Ákvæði um bann við notkun farsíma er skerpt, sbr. 54. gr.
    –     Gerð er sú breyting frá gildandi ákvæðum umferðarlaga að einstaklingur þurfi að vera fullra 18 ára til að heimilt sé að veita honum ökuskírteini til að aka bifreið, sbr. 55. gr. Samkvæmt gildandi lögum er lágmarksaldur 17 ár.
    –     Ökuréttindaflokkar eru nú tilgreindir í heild í lögunum, sbr. 56. gr. Jafnframt er fellt úr lögunum hugtakið „aukin ökuréttindi“. Ákvæði 56. gr. kemur til framkvæmda 19. janúar 2013 að því er varðar ný ökuréttindi í samræmi við tilskipun 2006/126/EB, sbr. ákvæði til bráðabirgða.
    –     Ákvæði um gildistíma eldri ökuskírteina er skilgreindur í 57. gr.
    –     Gildistími almenns ökuskírteinis verður 15 ár miðað við þau ökuskírteini sem gefin eru út frá og með 19. janúar 2013, sbr. 58. gr.
    –     Lágmarksaldur til að mega stjórna dráttarvél er hækkaður úr 15 árum í 16 og áskilið er að stjórnandi vinnuvélar hafi tilskilin réttindi, sbr. 59. gr.
    –     Ákvæðum gildandi umferðarlaga um skilyrði til að viðhalda fullnaðarskírteini er breytt með það í huga að setja á laggirnar raunhæfara og skilvirkara kerfi við mat á aksturshæfni ökumanna. Trúnaðarlækni Umferðarstofu verður falið að meta aksturshæfni ökumanna, svo sem vegna aldurs og sjúkdóma, sbr. 61. gr.
    –     Þungamiðja ökunáms flyst yfir til ökuskóla, sbr. 62. gr., og ákvæði laganna um ökukennslu, ökuskóla og ökukennara eru að öðru leyti færð til nútímalegra horfs, sbr. 63.–67. gr.
    –     Ákvæði um skráningu nær í meginatriðum til allra ökutækja sem ætluð eru til notkunar á vegi, sbr. 70. gr. Þetta á einnig við um vinnuvélar og hvers konar eftirvagna. Ráðherra er veitt heimild til að setja reglugerð um skráningu annarra ökutækja.
    –     Lagt er til að gjald fyrir einkamerki verði hækkað úr 25.000 kr. samkvæmt gildandi lögum í 50.000 kr., sbr. 71. gr.
    –     Börnum 15 ára og yngri verður gert skylt að nota hlífðarhjálm við hjólreiðar, en nú er sú skylda einungis í reglum nr. 631/1999, sbr. 76. gr.
    –     Settar eru ítarlegri reglur um flutning á hættulegum farmi á landi en eru í núverandi lögum, sbr. 78. gr.
    –     Hlutverk Vegagerðarinnar í aðstoð vegna flutnings á vegum er aukið og leggur Vegagerðin mat á þörf fyrir aðstoð lögreglu, sbr. 79. gr.
    –     Heimilt verður að takmarka umferð þegar mengun telst yfir viðmiðunarmörkum. Jafnframt verður sveitarstjórnum heimilt að leggja á gjald vegna notkunar nagladekkja að höfðu samráði við Vegagerðina, sbr. 82. gr.
    –     Eftirlitshlutverk Vegagerðarinnar vegna aksturs ökutækja til farþega- og farmflutninga yfir 3,5 tonnum verður aukið, sbr. 89. gr.
    –     Vegagerðinni verður veitt heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna ýmissa brota á reglum um aksturs- og hvíldartíma í farþega- og farmflutningum allt að 300.000 kr., sbr. 92. gr.
    –     Ákvæði XIII. kafla gildandi laga um fébætur og vátryggingu eru afnumin með það í huga að sett verði sérlög um ökutækjatryggingar, sbr. þó ákvæði til bráðabirgða um að XIII. kafli haldi gildi sínu þar til ný lög taka gildi um lögmæltar ökutækjatryggingar.
    –     Almenn refsiregla gildandi laga er afnumin og kveðið á um með skýrum hætti með sérstöku tilvísunarkerfi hvaða hátternisreglur laganna varða refsingu. Er þannig lagt til grundvallar að sumar hátternisreglur laganna séu þess eðlis að ekki standi til þess rök að til refsiábyrgðar stofnist ef út af þeim er brugðið. Ákvæði laganna sem varða sektum eru þannig talin upp í 1. mgr. 94. gr.
    –     Heimilt verður að láta eiganda eða umráðamann ökutækis sæta refsiábyrgð á hlutlægum grundvelli, þ.e. án þess að sýnt sé fram á sök hlutaðeigandi. Á það við þegar hraðakstursbrot er numið í löggæslumyndavél, sbr. 4. mgr. 94. gr.
    –     Ítrekaður ölvunarakstur, þegar vínandamagn í blóði hefur í bæði skiptin verið yfir 2‰ eða vínandamagn í lítra lofts 1,00 milligramm eða meira, skal varða fangelsi eigi skemur en í 30 daga, sbr. 2. mgr. 95. gr.
    –     Hámarkssekt vegna umferðarlagabrota er hækkuð úr 300.000 krónum í núgildandi lögum í allt að 500.000 kr., sbr. 97. gr.
    –     Ákvæði um akstursbann eru gerð ítarlegri, sbr. 107. gr.
    –     Gerðar eru verulegar breytingar á framsetningu gildandi ákvæða um heimildir ráðherra til að útfæra nánar einstakar efnisreglur í umferðarlögum með setningu almennra stjórnvaldsfyrirmæla, einkum reglugerða. Er því leitast við að fækka reglugerðarheimildum og gera þær sem eftir standa fyllri og skýrari.
    –     Ákvæði 115. gr. gildandi laga um Umferðarráð í núverandi mynd verður afnumið, sjá nánar umfjöllun í niðurlagi IV. kafla í almennum athugasemdum við frumvarpið.
    –     Ráðherra verður heimilt að samræma reglugerðir á umferðarsviðinu í eina reglugerð, sbr. 119. gr.
    Frumvarpið var lagt fram á Alþingi á 138. löggjafarþingi (2009–2010) en varð ekki útrætt. Frumvarpið var að nýju lagt fyrir 139. löggjafarþing (2010–2011), en nokkrar breytingar voru gerðar á því frá fyrra frumvarpi að frumkvæði Ögmundar Jónassonar, þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Helstu breytingarnar voru þessar:
    –     Skilgreiningu á hugtakinu „vegur“ er breytt þannig að í stað þess að „merkt vegslóð“ teljist til vegar er lagt til að „vegslóði“ teljist til vegar í skilningi laganna, sbr. 3. gr.
    –     Ákvæði 56.–58. gr. um ökuréttindaflokka, ökuskírteini og gildistíma ökuskírteinis eru einfölduð.
    –     Lagt er til að lækka megi sektir vegna umferðarlagabrota um allt að 25% frá upphaflegri sektarfjárhæð í samræmi við fjárhag sakbornings, sbr. 99. gr.
    –     Fellt er út ákvæði í 110. gr. þess efnis að gjald sem sveitarfélag innheimtir vegna brota á lögunum skuli renna til umferðaröryggismála, en í stað þess er gert ráð fyrir að gjaldið renni til samgöngumála í því sveitarfélagi þar sem það er innheimt.
    Frumvarpið varð ekki útrætt á 139. löggjafarþingi og fór í kjölfarið fram endurskoðun á því í innanríkisráðuneytinu, bæði með tilliti til þeirra athugasemda sem höfðu borist samgöngunefnd Alþingis og enn fremur þeirrar þróunar sem orðið hefur á umferðarsviðinu hér á landi á undanförnum árum, m.a. með tilliti til sífellt fjölbreyttari samgöngumáta almennings. Lögreglunni, Umferðarstofu, Vegagerðinni, Landssambandi hjólreiðamanna, Sniglunum, Samtökum fjármálafyrirtækja o.fl. var send beiðni um umsögn um frumvarpið eftir þær breytingar sem gerðar höfðu verið. Enn fremur voru ýmis atriði yfirfarin í nánu samráði við sérfræðinga á viðkomandi sviði.
    Helstu breytingarnar sem gerðar voru á frumvarpinu á grundvelli framangreinds samráðsferils eru þessar:
    –     Skilgreiningar 3. gr. eru teknar til endurskoðunar, nokkrar felldar út og öðrum breytt, m.a. kom inn ný skilgreining á léttu bifhjóli þannig að léttum bifhjólum er skipt í létt bifhjól í flokki I og létt bifhjól í flokki II.
    –     Lagt er til í niðurlagi 7. gr. að ökumanni beri að stöðva ökutæki ef ætla má að merkjagjöf lögreglu beinist að honum.
    –     Lagt er til í 2. mgr. 17. gr. að bil milli ökutækja í akstri sé að jafnaði þannig að 3 sekúndur taki að aka bilið.
    –     Notkun þokuljósa er gerð skýrari, sbr. 6. mgr. 33. gr.
    –     Í 3. mgr. 34. gr. er opnað fyrir heimild til að nota hættuljós í akstri til að vara við hættu, en hingað til hefur einungis verið heimilt að nota slíkt ljós þegar ökutæki er kyrrstætt.
    –     Í 43. gr. hafa verið settar reglur um akstur léttra bifhjóla í flokki I. Enn fremur er nú áskilið að barn yngra en sjö ára sem er farþegi á bifhjóli skuli sitja í sérstöku sæti, sbr. 5. mgr. Torfærutæki höfðu verið tekin út úr fyrra frumvarpi, en að athuguðu máli var talið nauðsynlegt að hafa ákvæði um akstur þeirra í frumvarpinu, sbr. 7. mgr.
    –     Í 4. mgr. 55. gr. er nýmæli, en þar er gert ráð fyrir að fresta skuli um fjóra mánuði heimild til að fá ökuskírteini í hvert sinn sem umsækjandi hefur ekið ökutæki án ökuréttinda. Jafnframt er tekin út 4. mgr. 55. gr. í fyrra frumvarpi um bann við að ökumaður undir 20 ára aki breyttu ökutæki.
    –     Ákvæði 56. gr. um ökuréttindaflokka eru einfölduð.
    –     Í 4. mgr. 59. gr. koma inn ákvæði um rétt til að stjórna léttu bifhjóli í flokki I, en skilyrði er að ökumaður sé 15 ára og að hann hafi fengið tilskilda þjálfun. 5. mgr. er ný málsgrein þess efnis að enginn megi stjórna torfærutæki nema hann hafi gilt ökuskírteini til að mega stjórna bifreið eða bifhjóli.
    –     Uppsetningu og efni 61. gr. er breytt að nokkur leyti. Í stað þess að áhersla sé lögð á að trúnaðarlæknir Umferðarstofu meti aksturshæfni ökumanns er trúnaðarlækni ætlað að komast að niðurstöðu á grundvelli fyrirliggjandi gagna, læknisfræðilegra, og eftir atvikum með því að ökumaður undirgangist hæfnispróf. Mögulegt er að ökumaður fái heimild til aksturs með takmörkunum.
    –     Sameinuð eru í 62. gr. ákvæði um starfsleyfi ökuskóla og ökugerða, en í fyrra frumvarpi fjallaði greinin einungis um starfsleyfi ökuskóla. Sama á við um 64. gr. um afturköllun starfsleyfis og 65. gr. um starfsskyldur ökuskóla og ökugerða.
    –     Í 66. gr. eru reglur gerðar skýrari hvað varðar upphaf akstursþjálfunar að lokinni sviptingu ökuleyfis, sbr. 4. mgr., og tímamörk við útgáfu námsheimildar, sbr. 5. mgr.
    –     Í 4. mgr. 68. gr. er framsetningu á reglugerðarheimild ráðherra vegna gerðar og búnaðar ökutækis breytt og áhersla lögð á að þar komi fram grunnkröfur til heildargerðarviðurkenningar ökutækja svo að setja megi þær á markað hér á landi, svo og aðrar kröfur sem settar eru til að tryggja megi örugga notkun ökutækis. Jafnframt er lagt til að Umferðarstofa geti útfært reglur um gerð og búnað ökutækja á grundvelli alþjóðlegra samninga, sbr. 5. mgr
    –     Uppsetningu 70. gr. frumvarpsins um skráningu ökutækja er breytt talsvert og kröfur til skráningar ökutækis settar fram á ítarlegri hátt en í fyrra frumvarpi.
    –     Í c-lið 4. mgr. 72. gr. er bætt við ákvæði um að greiða skuli vanrækslugjald ef skráningarmerki hefur verið afhent tímabundið til að færa megi ökutæki til skoðunar en það engu síður ekki verið fært til skoðunar.
    –     Ákvæði 4. mgr. 72. gr. í fyrra frumvarpi þess efnis að lögregla geti fært ökutæki til skoðunar, reynist það skapa hættu fyrir umferðaröryggi eða hafi það ekki verið fært til skoðunar, er flutt til og verður 2. mgr. 73. gr.
    –     2. mgr. 75. gr. er felld út og þar með fortakslaus krafa um að ökumaður og farþegi bifhjóls (torfærutækis) noti hlífðarfatnað og annan búnað við akstur, eftir því sem við á. Jafnframt er reglugerðarheimild um flokkun, gerð og notkun slíks búnaðar flutt í 76. gr. frumvarpsins.
    –     76. gr. fjallar nú um öryggis- og verndarbúnað óvarinna vegfarenda, en ekki einungis hjólreiðamanna eins og var í fyrra frumvarpi.
    –     2. mgr. 77. gr. kveður á um að ekki megi flytja fleiri farþega í ökutæki en það er skráð fyrir, en hér er um nýmæli að ræða í íslenskum lögum.
    –     Á síðari stigum við vinnslu frumvarps þessa hafa komið upp álitamál varðandi réttarstöðu eiganda ökutækis annars vegar og umráðamanns ökutækis hins vegar. Í X. kafla almennra athugasemda við frumvarp þetta er leitast við að skilgreina stöðu þessara aðila og þá einkum horft til þess umhverfis sem var fyrir breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með lögum nr. 44/1993.
    Frumvarpið var lagt fram á 140. löggjafarþingi (2011–2012) en ekki var mælt fyrir því og hlaut það því ekki efnislega meðferð. Er frumvarpið því lagt fram aftur á 141. löggjafarþingi í nær óbreyttri mynd."

 

 


 

Nálgast má yfirlit um málið hér á vef Alþingis, www.althingi.is .

KeflavÝk | Brottfarir
WW720 05:45 Berlin Schoenefeld
WW760 06:00 Frankfurt
WW442 06:00 Amsterdam
WW404 06:00 Paris CDG
WW810 06:10 London Gatwick
WW462 06:15 Brussels
WW942 06:30 Stockholm Arlanda
WW902 06:30 Copenhagen
WW860 06:50 Edinburgh
KeflavÝk | Komur
WW132 04:10 Miami Intl
WW617 04:25 Alicante
WW126 04:40 Boston
WW118 05:00 Baltimore Washington
WW214 04:50 Toronto
WW104 04:50 New York Newark
FI664 06:15 Portland
FI670 06:35 Denver
FI622 06:15 New York Newark
ReykjavÝk | F.═. | Brottfarir
ReykjavÝk | F.═. | Komur
ReykjavÝk | Ernir | Kom./Brottf.
Akureyri | F.═. | Komur / Brottfarir
Egilssta­ir | F.═. | Komur / Brottfarir
═safj÷r­ur | F.═. | Komur / Brottfarir
Vestma.eyjar | Ernir | Kom./Brott.
BÝldudalur | Ernir | Kom./Brott.
H˙savÝk | Ernir | Kom./Brott.
H÷fn | Ernir | Kom./Brott.
┴Štlunarfer­ir til og frß flugv÷llum
Almenningssamg÷ngur
BÝlfarsvefir
┴Štlunarfer­ir til og frß ferjust÷­um
Leigubifrei­ast÷­var
BensÝnver­
Eldsneytisverð
95 okt 
Lægsta verð177.80
Meðalverð197.99
Dísel 
Lægsta verð167.90
Meðalverð187.90
Sjá nánar á GSMBensín.is
 
Vefumsjˇn